راه اندازی سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)
Posted on بهمن 06, 1394 09:05

سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)، به آدرسwww.edc.iau.ir  از تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری راه اندازی شد.
راه اندازی سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  (EDC)
سایت اختصاصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (EDC)، به آدرسwww.edc.iau.ir  از تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام داشت :از این پس بروز رسانی اطلاعات دفاتر توسعه آموزش (EDC) و آگاهی از برنامه ها و فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) از طریق این سایت انجام می پذیرد.