اولین نشریه علمی،دانشجویی دوره بالینی دانشکده پزشکی واحد کازرون منشرشد
Posted on دی 02, 1394 12:42

اولین نشریه علمی دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به عنوان تپش منتشرشد.

اولین نشریه علمی،دانشجویی دوره بالینی دانشکده پزشکی واحد کازرون منشرشد

اولین نشریه علمی،دانشجویی دوره بالینی دانشکده پزشکی واحد کازرون منشرشد

اولین نشریه علمی دانشجویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به عنوان تپش منتشرشد.

این نشریه وبصورت رایگان به دانشکده علوم پزشکی استانهای فارس،تهران ،اصفهان وهرمزگان ارسال گردید.