چاپ کتاب زبان پیش وعمومی توسط اعضای هیئت علمی واحد کازرون
Posted on آبان 03, 1393 11:29

چاپ کتاب زبان پیش وعمومی توسط اعضای هیئت علمی واحد کازرون

چاپ کتاب زبان پیشدانشگاهی و زبان خارجه توسط اعضای گروه زبان انگلیسی واحد کازرون حاصل سالها تلاش و آموزش زبان پیشدانشگاهی ، زبان خارجه بوده است.

به گزارش خبر نگارخبر گزاری آنا،انتشار کتاب با عنوان: Developing skills in English توسط گروه زبان انگلیسی واحد کازرون باهدف بالابردن سطح علمی دانشجویان وتقویت خواندن متون، واژگان ، گرامر و مطالب متفرقه بوده است.ومطالب مناسب نیاز دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاهی است.