ورود یکشنبه ، 6 مهر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمغنی باشی منصوریه
ناممحمد مهدی
رشته تحصیلیژنتیک
مقطع تحصیلی دکترا تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/351.pdf
عکس 
دی ان ان