ورود چهارشنبه ، 14 خرداد ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیباصری صالحی
ناممجید
رشته تحصیلیمیکروبیولوژی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/267.pdf
عکس 
دی ان ان