ورود دوشنبه ، 7 مهر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمرحمتی زاده
ناممحمد حسین
رشته تحصیلیبهداشت مواد غذایی منشا دامی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2379.pdf
عکس 
دی ان ان