ورود ﺳﻪشنبه ، 1 مهر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیخوشوقتی
نامآمنه
رشته تحصیلیکلینیکال پاتولوژی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیدانشیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس 
دی ان ان