ورود پنجشنبه ، 3 مهر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیگلچین منشادی
نامعلیرضا
رشته تحصیلیبهداشت و بیماری آبزیان
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2185.pdf
عکس 
دی ان ان