ورود دوشنبه ، 16 تیر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیرحمانی فر
نامفرهاد
رشته تحصیلیآناتومی دامپزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس 
دی ان ان