ورود چهارشنبه ، 9 مهر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیجابری
نامآزیتا
رشته تحصیلیپرستاری
مقطع تحصیلیفوق لیسانس
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/2165.pdf
عکس 
دی ان ان