ورود جمعه ، 13 تیر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیپیربنیه
ناممحمد امین
رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر نرم افزار
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/610183.pdf
عکس 
دی ان ان