ورود جمعه ، 13 تیر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیتقی زاده
نام مهدی
رشته تحصیلیالکترونیک
مقطع تحصیلی دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهفنی و مهندسی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/349.pdf
عکس 
دی ان ان