ورود چهارشنبه ، 9 مهر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگییداللهی
نامپروین
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشیA-Files/cv-asatid/197.pdf
عکس 
دی ان ان