ورود چهارشنبه ، 9 مهر ، 1399
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیطباطبایی
ناممژگان
رشته تحصیلیمامایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپرستاری و مامایی
سوابق پژوهشی 
عکس 
دی ان ان