ورود پنجشنبه ، 1 مهر ، 1400
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
پیربنیهمحمد امینمهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1040
تقی زاده مهدیالکترونیک دکترامربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1034
جمالیجاسمبرق مخابراتدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1032
علیجانییاسرمهندسی عمراندانشجوی دکترا مربیبورسیه دکترافنی و مهندسیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1039
فاتحی محمد حسینبرق کنترل دکترااستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1033
قنبریانمحمد مهدیبرق قدرتدانشجوی دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1027
معصومیحسنبرق مخابراتدکترا تخصصیاستادیاربورسیهفنی و مهندسیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1035
کیوانیحمیدبرق الکترونیکدانشجو دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1025
دی ان ان