ورود ﺳﻪشنبه ، 30 شهریور ، 1400
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
ابول پورخدیجهریاضی محضدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/950
اسلامیالهامشیمی تجزیهدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/894
باصری صالحیمجیدمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/928
جوانمردیفرحناززیست شناسی علوم گیاهی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/939
حقدوستغلامعلیشیمی فیزیکدانشجودکترامربیبورسیهعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/890
مختاریمختارفیزیولوژی جانوریدکترای تخصصیاستادتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/929
مغنی باشی منصوریهمحمد مهدیژنتیک دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/945
دی ان ان