ورود پنجشنبه ، 1 مهر ، 1400
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
پارس زادهمحمدحقوق بین المللکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1000
درویشیفرنگیسباستان شناسیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1020
دهقانیعلی پناهآموزش زبان انگلیسیدکتری استادیارتمام وقتعلوم انسانیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/961
شیخ موحدمهدیحقوق عمومیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم انسانیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/999
نجفیخدیجهزبان انگلیسی دکتریمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/960
همراهيمهردادمديريت دولتي دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/882
دی ان ان