ورود یکشنبه ، 15 تیر ، 1399
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
جابریآزیتاپرستاریفوق لیسانسمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/883
طباطباییمژگانماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1012
یداللهیپروینماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1014
دی ان ان