ورود پنجشنبه ، 30 دی ، 1400
حداقل
هیات علمی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCV 
  ماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1014
آذریفریبرزبیهوشیفوق لیسانسمربینیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/886
آذریمهدیهریاضیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/952
آزادنیاپریسابهداشت مواد غذایی منشا دامیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/910
آزادیانحمیدبرق مخابراتدانشجو دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1028
آل سعدیعلیرضابرق قدرتکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1029
ابراهیم پور مشهدیمحمد رضاآناتومیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/972
ابول پورخدیجهریاضی محضدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/950
ادیبفاختهپرستاریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1043
اسفندباریآرشآناتومی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/911
اسلامیالهامشیمی تجزیهدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/894
اسلامیانمعصومهزنان و زایماندکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/994
اسماریانشیدافارماکولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/916
اعرابینویدمامایی دامپزشکی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/918
امیر عضدیجمشیدمهندسی صنایعکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1021
انصاریساراعلوم و صنایع غذاییدکترای تخصصیمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/927
اولیاءمحمد رضاادبیات فارسیدانشجوی دکتریمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1018
اکبرپوربیژنفیزیولوژی دامپزشکی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/917
باصری صالحیمجیدمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/928
باقریکامبیزایمونولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/971
باویخدیجهزیست شناسی علوم گیاهیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/938
برزیدهام البنینروانشناسی عمومیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1006
برنجیان تبریزیحسینتربیت بدنیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/996
بنی هاشمیسید علی اکبربیماریهای داخلیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/984
بهبهانیمحمد رحیمحقوق خصوصیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1001
بیگدلیمسیحبیماری داخلی دامهای کوچک دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/920
پارس زادهمحمدحقوق بین المللکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1000
پایانسهیلاتاریخ اسلام دکتری تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1019
پیربنیهمحمد امینمهندسی کامپیوتر نرم افزارکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1040
پیرویان کازرونیفرحفوق تخصص قلب اطفالدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/976
پیشگراحمدبرنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/937
تدینیغلامرضاروانپزشکیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/983
ترحمیمحمدبهداشت و بیماری آبزیاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/903
تقی زاده مهدیالکترونیک دکترامربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1034
تورانیتهمینهزبان انگلیسیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/955
توسلیعلی اصغربیماریهای داخلیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/991
توللیرکسانابیهوشیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1010
جابریآزیتاپرستاریفوق لیسانسمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/883
جعفرپورزهرابیوفیزیکدانشجوی دکترامربیبورسیهعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/944
جعفری پرستاریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1044
جمالیجاسمبرق مخابراتدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1032
جهادیانهاجرتربیت بدنیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/997
جوانمردیفرحناززیست شناسی علوم گیاهی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/939
جوکارمحبوبهشیمی آلیدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/889
جوکارهاجرادبیات فارسیدانشجو دکتریمربیبورسیهعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1017
حاجی پور لاطرانناصرپاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/905
حاجی وندیلیلاماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1045
حافظيشهراممديريت دولتيدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/877
حبیبیغلامحسینبهداشت و بیماری طیوردکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/904
حسام الدینیاسماعیلریاضی کاربردیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/948
حسن شاهیبهرامجراحی عمومیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/988
حسینیابراهیمعلوم و صنایع غذاییدکترای تخصصیمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/924
حسینیبهروزفیزیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/954
حسینی فردمهردادپرستاریفوق لیسانسمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/884
حقدوستغلامعلیشیمی فیزیکدانشجودکترامربیبورسیهعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/890
حقیقیمهنازمتخصص بیماریهای کودکاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/978
حمزه ای هرزنجیفرحنازشیمی معدنیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/891
خلیلی محمد حسینعلوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/926
خواجهزهرازبان انگلیسیدکترای تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/957
خواجه ایحسنآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/956
خوشقدمجعفرچشم پزشکدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/993
خوشوقتیآمنهکلینیکال پاتولوژیدکترای تخصصیدانشیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/913
درویشیفرنگیسباستان شناسیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1020
دهقانسید اصغرمامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/899
دهقانابوذررادیولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/900
دهقانفرآزادهحقوق جزاکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1041
دهقانیعلی پناهآموزش زبان انگلیسیدکتری استادیارتمام وقتعلوم انسانیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/961
دهقانیاردلانگوش و حلق و بینیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/981
دولتیغلامرضاعلوم تربیتیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/969
ذاکر عباسعلیمحمد رضاحقوقکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/998
رادمنشناهيدمديريت دولتيدانشجو دکترامربيتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/881
رحمانی فرفرهادآناتومی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/902
رفیعیعلیمهندسی پزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1036
رمضانی نوروزانیفاطمهآناتومی دامپزشکیدکترای تخصصیدانشیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/901
روستاعلیرضابرق کنترلدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1026
روشن قصرالدشتیعباسدامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/921
زارعی جلیانیمحسنعلوم قرآن و حدیثدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/967
زمانی جباریپروانهحقوق خصوصیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1003
سپهرآرالیلیزیست شناسی علوم جانوریدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/942
سمیعیابراهیمزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/968
سید جمالیحجتشیمی آلیدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/892
شادماننسرینماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1013
شاهورانسید علیبیماریهای داخلیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/982
شاکرمیعلیرضازبان انگلیسیدکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/962
شرکاءالهامزنان و زایماندکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/986
شریعتافسونمیکروبیولوژی دکترای تخصصیمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/946
شریعتیمهردادفیزیولوژی جانوریدکترای تخصصیدانشیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/930
شریفشریف الدینبرق الکترونیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1023
شریفیاسفندیارزیست گیاهیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/931
شریفیفرنگیسماماییکارشناسی ارشدمربی بورسیهپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1042
شهریاریحسینعلوم جانوریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/934
شیخ موحدمهدیحقوق عمومیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم انسانیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/999
شیخیانلیلاشیمی تجزیهدکتریاستادیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/888
صادقی لیمنجوبرضابهداشت و بیماری آبزیاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/897
صمیمیعلی اصغرفیزیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/947
ضیایی اخوره سفلاییسهیلاماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1011
طباطباییمژگانماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1012
طیببیداریوشایمونولوژیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/935
طیبیقاسمآموزش زبان انگلیسی دکتراِی تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/964
عابدیمحمد رضاادبیات غربکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/965
عارفعلی اکبرفقه و مبانی اسلامیدکتری تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1016
عبادیامینشیمی معدنیدکتریاستادیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/887
عبادیپدیدهبیوشیمیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/979
عدل بندناهیدبرق مخابراتدانشجو دکتریمربیبورسیهفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1030
عطاییداودعلوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/923
علائیبیتاآمار ریاضیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/953
علی آبادیعلیجراحی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/895
علی رمجیزیبابیماریهای پوستدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/990
علیاییاحدانگل شناسی دامپرشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/896
علیجانییاسرمهندسی عمراندانشجوی دکترا مربیبورسیه دکترافنی و مهندسیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1039
غفوریرضامهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1037
غلامیژالهماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و مامایی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1015
غلامیبابکبرق الکترونیککارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1031
فاتحی محمد حسینبرق کنترل دکترااستادیارتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1033
فتاحیحسیندامپزشکی دکتری تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1046
فرمانینگارمهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1038
قاسمی زادعلیرضامدیریت اموزش عالیدکتری تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1005
قره باغیونوسحقوق خصوصیدکترا تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1004
قشقاییربابفلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/966
قنبریانمحمد مهدیبرق قدرتدانشجوی دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1027
گرجی مخصوصهرمزپزشکی اجتماعیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/995
گلچین منشادیعلیرضابهداشت و بیماری آبزیاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/912
گلستانافشينمديريت دولتيفوق ليسانسمربيتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/879
محمدیبهزادپاتولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/973
محمود زاده ثاقبماندانافیزیولوژی انسانی دکترای تخصصیمربیتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/980
محمودیسید محمد مهدیمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/932
مختاریمختارفیزیولوژی جانوریدکترای تخصصیاستادتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/929
مدرس حقیقیمهرزادارتوپدیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/985
مرحمتی زادهمحمد حسینبهداشت مواد غذایی منشا دامیدکترای تخصصیدانشیاریتمام وقتدامپزشکی و کشاورزیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/915
مشایخفرحنازمدیریت آموزشیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1007
مشایخپری جانمدیریت اموزشیدانشجو دکتریمربیبورسیهعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1008
مصلائی پورعبدالحسینآموزش زبان انگلیسیدکترای تخصصیمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/958
مظفریمهدیقارچ شناسیدانشجو دکتریمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/933
معتمدحمید رضامدیریت اموزشیدکترامربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1009
معتمد رودانیمحمد جوادفوق تخصص قلب و متخصص داخلیدکترای فوق تخصصاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/974
معتمدیعباسآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/959
معصومیحسنبرق مخابراتدکترا تخصصیاستادیاربورسیهفنی و مهندسیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1035
معظممیترازبان انگلیسیدانشجو دکترامربیبورسیهعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/963
معينسعيد رضامديريت دولتيدکترياستاديارتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/878
مغنی باشی منصوریهمحمد مهدیژنتیک دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/945
ملک حسینیفاطمهزیست شناسی علوم جانوریکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/941
مهجورامیر اشکانپاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/922
مهدی یارامیدبرق مخابراتدانشجو دکتریمربیبورسیهفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1024
نجفیخدیجهزبان انگلیسی دکتریمربیتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/960
نصرتیبنفشهزیست شناسی علوم گیاهیدانشجوی دکترامربیبورسیهعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/943
نظریعبدالهریاضی محضدانشجو دکترابورسیهتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/951
نعیمیسیروسژنتیکدانشجو دکتریمربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/936
نوروزيفرخعلوم اقتصاديفوق ليسانسمربيتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/880
نوروزی اصلاردوانبیماری داخلی دامهای بزرگدکترای تخصصیدانشیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/907
نیادحسنفیزیکدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/949
نیرومند حسینیسید رضاجراحی کلیه و مجاری ادراریدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/989
نیک روشمعصومهزیست شناسی علوم گیاهیدانشجوی دکترامربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/940
نیکبختفاطمهشیمی آلیدانشجو دکترامربیتمام وقتعلوم پایه https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/893
هادی پورمحمد مهدیبهداشت بیماریهای طیوردکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/906
هاشمی فردطاهرهآموزش بهداشتفوق لیسانسمربیتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/885
هجرتیزینب الساداتمتخصص کودکاندکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/977
همراهيمهردادمديريت دولتي دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم انسانیخیرhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/882
والیرهامرادیولوژی دامپزشکی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/919
ورزندیانساراجراحی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/908
وطن خواهمحمد حسینارولوژیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/987
وفافرامیرجراحی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/909
کازرونیعبدااوهاببرق مخابراتدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتفنی و مهندسی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1022
کامران زادهناهیدحقوق خصوصیکارشناسی ارشدمربیتمام وقتعلوم انسانی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1002
کاویاننادرچشم پزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/975
کریمیعلیانگل شناسی دامپرشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/898
کیوانیحمیدبرق الکترونیکدانشجو دکتریمربیتمام وقتفنی و مهندسیبلهhttps://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1025
یزدان پناهصدیقهعلوم و صنایع غذاییدانشجوی دکترامربیبورسیهدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/925
یزدان پناهعباسجراحی عمومیدکترای تخصصیاستادیارنیمه وقتپزشکی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/992
یوسفیعلیرضاپاتولوژی دامپزشکیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتدامپزشکی و کشاورزی https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/914
دی ان ان