ورود چهارشنبه ، 1 اردیبهشت ، 1400
حداقل
پیوندهاحداقل
ریاست واحد
  • نام : محمدرضا
  • نام خانوادگی :دالوند
  • سمت : سرپرست واحد
  • تحصیلات : دکترای 
  •  مرتبه علمی : استاد یار
  • رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :reyasat@kau.ac.ir
  • دی ان ان