ورود چهارشنبه ، 1 اردیبهشت ، 1400
حداقل
معاونت اداری و مالی
  • نام :  محمد رضا                                                                                                                                                                                               
  • نام خانوادگی : دالوند
  • سمت : معاون اداری و مالی
  • تحصیلات :  دکتری تخصصی
  • مرتبه علمی : مربی
  • رشته تحصیلی: حسابداری
  • محل تحصیل :
  • تلفن تماس : 2239933-0721
  • پست الکترونیک :m-mali@kau.ac.ir
حداقل
پیوندهادی ان ان