دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي گفت: كليه پذيرفته شدگان آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي كه اسامي آنها بتدريج در حال اعلام شدن است، براي ثبت نام و واريز وجه صرفاً به واحد دانشگاهي محل پذيرش مراجعه كنند.

علوي فاضل افزود: پذيرفته شدگان درنظر داشته باشند هرگونه راهنمايي و مشاوره و پرداخت وجه مي بايست در محل واحدهاي دانشگاهي و به شماره حساب هاي واحدهاي دانشگاهي كه نزد شعب بانكي كه در درگاه هاي الكترونيكي  واحدها اعلام شده است، صورت گيرد.

معاونت سنجش و پذيرش توصيه كرد: پذيرفته شدگان از مراجعه به مكان هايي غير از واحد دانشگاهي و تبليغات افراد سودجو با عناوين تسهيل امور ثبت نام و غيره جداً خودداري كنند و هيچگونه توصيه اي را از افراد غير مسئول نپذيرند.

وي در پايان گفت: منبع دسترسي اطلاعات موثق، سايت هاي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه و واحدهاي دانشگاهي است؛ لذا دانشگاه آزاد اسلامي هيچگونه مسئوليتي را در برابر اينگونه سودجويي ها ندارد.

بعضي خبرها حاكي از فعاليت برخي مؤسسات و افراد سودجو در فريب متقاضيان ورود به دانشگاه است كه توصيه مي شود داوطلبان ضمن هوشياري در صورت مشاهده و برخورد با اين موارد مراتب را سريعاً به حراست هاي واحدهاي دانشگاهي گزارش نمايند.

 

دانشگاه آزاد اسلامي امكان ادامه تحصيل دانشجويان اخراج شده از دانشگاه هاي  نروژ را فراهم مي كند

 

دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر كه اخراج دانشجويان از دانشگاه نروژ عملي غيرانساني است، گفت: اين اقدام در دنياي علم هيچ مشروعيتي نداشته و باعث ايجاد محدوديت براي جواناني مي شود كه هدفشان كسب علم و دانش است.

وي در ادامه افزود: دانشگاه آزاد اسلامي اين آمادگي را دارد در صورت تمايل اين دانشجويان آنها را در واحدهاي دانشگاهي خود پذيرش كند.

 

روابط عمومی معاونت سنجش و پذيرش

دانشگاه آزاد اسلامي

معاونت دانشگاه درخصوص جزييات اقدام توسط اين دسته از دانشجويان گفت: اين دسته از دانشجويان مي توانند درخواست خود را به كميته تبديل تحصيل دانشجويان خارج به داخل ارائه دهند تا ما امكان تحصيل آنها را در دانشگاه آزاد اسلامي فراهم كنيم