ورود سه شنبه ، 28 آبان ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
امور آزمایشگاه و کارگاه
  • نام : محمد مهدی
  • نام خانوادگی : مغنی باشی منصوریه
  • سمت : رییس آزمایشگاهها و کارگاهها
  • تحصیلات : دکتری تخصصی
  • مرتبه علمی : استادیار
  • رشته تحصیلی: ژنتیک
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 40-2243930-0721
  • پست الکترونیک :