ورود چهارشنبه ، 30 بهمن ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
امور کلاس ها
عنوانتاریختعداد بازدید
انتخاب واحد نيمسال اول 93-92 رشته‏ها و مقاطع مختلف از9/6/92لغایت19/6/911392/05/211522
شروع کلاسها از تاریخ 23/11/13911391/12/06787
حذف و اضافه از تاریخ 5/12/13911391/12/06868
جهت شرکت در جلسه امتحان در دست داشتن کارت امتحان الزامی می باشد.1391/10/26915
شروع امتحانات پایان ترم1391/06/291475