ورود چهارشنبه ، 30 بهمن ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
مناقصه ها و مزایده ها
عنوان مناقصه و مزایدهفایلتاریخ
شرایط شرکت در مزایده اجاره محل بوفه مرکزی و سلف سرویس و فرم مشارکت در مزایده واحد کازرون تا مورخ 98/12/71398/11/28
فرم شرکت در مزایده اتوبوس و مینی بوس واحد کازرون تا تاریخ 98/12/71398/11/28
برگزاری مناقصه عملیات تهیه و اجرای استیشن، پارتیشن و قفسه بندی بیمارستان امام علی ع واحد کازرون/تاریخ اعتبار تا 3آذرماه981398/08/17
فرم استعلام بهای اجاره محل تکثیر دانشجویی تاریخ اعتبار تا 26 شهریور98 1398/06/16
شرايط شركت در مزايده اجاره محل آژانس تاکسی تلفنی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون1398/05/02
فرم استعلام بهای محل تاکسی تلفنی در واحد کازرون تاریخ اعتبار 98/5/51398/04/29
مزایده فروش دو دستگاه ایرواشر: تاریخ اعتبار مشارکت تا 98/5/91398/04/29
فرم و شرایط اجاره محل بوفه مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون(اعتبار تا دوشنبه 10تیرماه )1398/04/19
شرایط شرکت در مزایده اجاره محل تاکسی تلفنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1398/04/19
فرم استعلام بهاء اجاره محل بوفه مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون اعتبار تا پایان روز چهارشنبه 19 تیر ماه 981398/04/12
فرم استعلام بهاء اجاره محل تاکسی تلفنی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون اعتبار تا پایان روز چهارشنبه 19 تیر ماه 981398/04/12
فرم و شرایط اجاره محل بوفه مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون / اعتبار تا پایان روز 10 اردیبهشت 981398/02/02
فرم و شرایط اجاره محل تکثیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون / اعتبار تا پایان روز 10 اردیبهشت 981398/02/02
فرم مزایده ضایعات واحد کازرون/ اعتبار تا پیان روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 981398/01/28
فرم شرکت در مزایده باغ مرکبات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1397/12/28
اسناد مزایده باغ مرکبات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون / اعتبار تا 18 فروردین 981397/12/27
فرم مزایده اجاره ایجاد تاکسی تلفنی در واحدکازرون ( اعتبار تا یایان روز یکشنبه 26 / اسفند 971397/12/20
فرم و اسناد مربوط به شرکت در مزایده آژانس تلفی دانشگاه آزاد اسلامی( اعتبار تا10 بهمن ماه )1397/11/01
فرم و اسناد مربوط به شرکت در مزایده محل انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی( اعتبار تا10 بهمن ماه )1397/11/01
فرم شرکت در مزایده یک دستگاه اتوبوس بنز مدل 70 واحد کازرون ( تاریخ اعتبار جهت شرکت در مزایده تا 26 دیما97 )1397/10/15
فرم شرکت در مرحله دوم مزایده اجاره محل بوفه خوابگاه دانشجویی(اعتبار تا 1397/10/03)1397/09/20
فرم شرکت در مرحله دوم مزایده اجاره محل بوفه مرکزی دانشگاه(اعتبار تا 1397/10/03)1397/09/20
فرم شرکت در مرحله دوم مزایده اجاره محل تکثیر دانشجویی(اعتبار تا 1397/10/03)1397/09/20
فرم شرکت در مزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی(اعتبار تا 1397/09/14)1397/08/28
فرم شرکت در مزایده راه اندازی تاکسی تلفنی دانشگاه (اعتبار تا 1397/09/14)1397/08/28
فرم و برگ استعلام بهاء جهت شرکت در مناقصه بیمه بی نام واحد کازرون1397/04/21
« برگ استعلام خرید دستگاه Real Time PCR جهت آزمایشگاه ژنتیک مولکولی1397/02/04
شرايط شركت در مزايده اجاره محل بوفه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون1396/12/15
فرم شرکت در مزاید بوفه مرکزی دانشگاه ( اعتبار تا تاریخ 25 اسفند 961396/12/15
شرایط و فرم مناقصه جهت ارایه اینترنت بی سیم به کاربران(اعتبار تا 10-11-96 )1396/10/19
استعلام اقلام مورد نیاز جهت مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی1396/09/14
شرایط و فرم مربوط به مناقصه طبخ و توزیع غذا درمحل سلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/08/24
« برگ استعلام خرید دستگاه Real Time PCR جهت آزمایشگاه ژنتیک مولکولی1396/07/19
شرایط شرکت درمزایده اجاره محل انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/07/18
شرایط شرکت درمزایده اجاره محل چاپ و تکثیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/07/18
مزایده بوفه خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/05/10
مزایده بوفه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/05/10
تصویر سیستم گرمایش وسرمایش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/02/24
تصویرسیستم گرمایش وسرمایش بخش ادرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/02/24
فرم تقاضای شرکت در مزایده زمین دانشگاه1396/02/02
فرم شرایط شرکت در مزاید زمین دانشگاه آزاد اسلامی کازرون1396/01/29
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات آهن آلات1395/09/13
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات قطعات کامپیوتری وملزومات اداری1395/09/13
آگهی نوبت دوم مزایده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1395/09/13
فایل اکسل فهرست کل قطعات وضایعات موردمزایده 1395/09/08