ورود يکشنبه ، 2 مهر ، 1396
حداقل
پیوندهاحداقل
مناقصه ها و مزایده ها
عنوان مناقصه و مزایدهفایلتاریخ
مزایده بوفه خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/05/10
مزایده بوفه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/05/10
تصویر سیستم گرمایش وسرمایش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/02/24
تصویرسیستم گرمایش وسرمایش بخش ادرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1396/02/24
فرم تقاضای شرکت در مزایده زمین دانشگاه1396/02/02
فرم شرایط شرکت در مزاید زمین دانشگاه آزاد اسلامی کازرون1396/01/29
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات آهن آلات1395/09/13
فرم استعلام بهاءفروش ضایعات قطعات کامپیوتری وملزومات اداری1395/09/13
آگهی نوبت دوم مزایده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1395/09/13
فایل اکسل فهرست کل قطعات وضایعات موردمزایده 1395/09/08