ورود چهارشنبه ، 30 بهمن ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهعضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
شرحدانشجویان محترم جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد و برخورداری از مزایا و تسهیلات متنوع آن میتوانند با مراجعه به سایت WWW.bpj.iau.ir ضمن مطالعه شرایط ثبت نام نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.
فایل 
تاریخ1398/07/13
بازدید415