ورود جمعه ، 28 مهر ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیذاکر عباسعلی
ناممحمد رضا
رشته تحصیلیحقوق
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس