ورود چهارشنبه ، 24 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگییزدان پناه
نامعباس
رشته تحصیلیجراحی عمومی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس