ورود سه شنبه ، 3 ارديبهشت ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعلی رمجی
نامزیبا
رشته تحصیلیبیماریهای پوست
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس