ورود سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعبادی
نامپدیده
رشته تحصیلیبیوشیمی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس