ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیکاویان
نامنادر
رشته تحصیلیچشم پزشکی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس