ورود سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعتمد رودانی
ناممحمد جواد
رشته تحصیلیفوق تخصص قلب و متخصص داخلی
مقطع تحصیلیدکترای فوق تخصص
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس