ورود سه شنبه ، 3 ارديبهشت ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمحمدی
نامبهزاد
رشته تحصیلیپاتولوژی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهپزشکی
سوابق پژوهشی 
عکس