ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیهمتی بوشهری
ناماحمد
رشته تحصیلیعلوم قران و حدیث
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامنیمه وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس