ورود سه شنبه ، 3 ارديبهشت ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیدولتی
نامغلامرضا
رشته تحصیلیعلوم تربیتی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس