ورود سه شنبه ، 1 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیقشقایی
نامرباب
رشته تحصیلیفلسفه و حکمت اسلامی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس