ورود سه شنبه ، 1 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعابدی
ناممحمد رضا
رشته تحصیلیادبیات غرب
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس