ورود سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینجفی
نامخدیجه
رشته تحصیلیزبان انگلیسی
مقطع تحصیلیدانشجوی دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت(بورسیه)
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس