ورود جمعه ، 29 دي ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعتمدی
نامعباس
رشته تحصیلیآموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس