ورود شنبه ، 29 تير ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیمعتمدی
نامعباس
رشته تحصیلیآموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس