ورود پنجشنبه ، 23 آذر ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیخواجه
نامزهرا
رشته تحصیلیزبان انگلیسی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم انسانی
سوابق پژوهشی 
عکس