ورود سه شنبه ، 3 ارديبهشت ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحسینی
نامبهروز
رشته تحصیلیفیزیک
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس