ورود چهارشنبه ، 24 مهر ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحسینی
نامبهروز
رشته تحصیلیفیزیک
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس