ورود شنبه ، 4 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیعلائی
نامبیتا
رشته تحصیلیآمار ریاضی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس