ورود سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینصرتی
نامبنفشه
رشته تحصیلیزیست شناسی علوم گیاهی
مقطع تحصیلیدانشجوی دکترا
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامبورسیه
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس