ورود جمعه ، 3 اسفند ، 1397
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیسپهرآرا
ناملیلی
رشته تحصیلیزیست شناسی علوم جانوری
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس