ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیسپهرآرا
ناملیلی
رشته تحصیلیزیست شناسی علوم جانوری
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس