ورود سه شنبه ، 6 اسفند ، 1398
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیجوانمردی
نامفرحناز
رشته تحصیلیزیست شناسی علوم گیاهی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس