ورود شنبه ، 5 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیپیشگر
ناماحمد
رشته تحصیلیبرنامه ریزی آموزشی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس