ورود چهارشنبه ، 29 شهريور ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگینعیمی
نامسیروس
رشته تحصیلیژنتیک
مقطع تحصیلیدانشجو دکتری
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس