ورود جمعه ، 29 دي ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیطیببی
نامداریوش
رشته تحصیلیایمونولوژی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهعلوم پایه
سوابق پژوهشی 
عکس