ورود جمعه ، 28 مهر ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیخلیلی آغاجی
ناممحمد حسین
رشته تحصیلیعلوم و صنایع غذایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس