ورود جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیخلیلی
ناممحمد حسین
رشته تحصیلیعلوم و صنایع غذایی
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس