ورود شنبه ، 5 اسفند ، 1396
حداقل
هیات علمی
نام خانوادگیحسینی
نامابراهیم
رشته تحصیلیعلوم و صنایع غذایی
مقطع تحصیلیدکترای تخصصی
مرتبه علمیمربی
نوع استخدامتمام وقت
دانشکدهدامپزشکی و کشاورزی
سوابق پژوهشی 
عکس